“มูลนิธิพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)”

“GENERAL SUNDHARA KONGSOMPONG FOUNDATION (AD 1991)”

ประวัติมูลนิธิฯ

มูลนิธิพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เรียกภาษาอังกฤษว่า General Sundhara Kongsompong Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2534 เดิมสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม 4 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายใต้การบริหารงานของศูนย์การบินทหารบก โดยมีผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงขวัญและให้การสงเคราะห์แก่กำลังพล รวมถึงช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ศูนย์การบินทหารบก อีกทั้งเพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ปัจจุบัน มูลนิธิพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 93 ซอยเสริมสุข 4 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงขวัญและให้การสงเคราะห์แก่กำลังพลของกองทัพบก รวมทั้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก อีกทั้งยังดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. บํารุงขวัญและให้การสงเคราะห์แก่กําลังพลของกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก
  2. ปรับปรุงและพัฒนา พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่หน่วยงานของกองทัพบก
  3. ช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาและแนะนําฝึกหัดอาชีพแก่กําลังพลของกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทายาท รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อ กองทัพบก
  4. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
  6. เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมมอบถังดับเพลิง และตู้ใส่ถังดับเพลิงให้กับ ชุมชนหนองจุฬา เขตจตุจักร กทม.

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534) ได้ดำเนินการมอบถังดับ…

การแข่งขัน “MINI-HALF MARATHON” ณ ลานสวนสนามศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.66 มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔) ได้ส่งสมาชิกมูลนิธิฯ/นนส.ทบ. จำนวน 15 …

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และค่าน้ำมันให้กับวินจักรยานยนต์ปากซอยเสริมสุข ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534) ได้ดำเนินการมอบเงินช่ว…

กิจกรรมมอบเงินบริจาค

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. มูลนิธิ พลเอก สุนทร  คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534) ได้รับมอบเงิ…