“มูลนิธิพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)”

“GENERAL SUNDHARA KONGSOMPONG FOUNDATION (AD 1991)”

ประวัติมูลนิธิฯ

มูลนิธิพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เรียกภาษาอังกฤษว่า General Sundhara Kongsompong Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2534 เดิมสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม 4 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายใต้การบริหารงานของศูนย์การบินทหารบก โดยมีผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงขวัญและให้การสงเคราะห์แก่กำลังพล รวมถึงช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ศูนย์การบินทหารบก อีกทั้งเพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ปัจจุบัน มูลนิธิพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 93 ซอยเสริมสุข 4 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงขวัญและให้การสงเคราะห์แก่กำลังพลของกองทัพบก รวมทั้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก อีกทั้งยังดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. บํารุงขวัญและให้การสงเคราะห์แก่กําลังพลของกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก
  2. ปรับปรุงและพัฒนา พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่หน่วยงานของกองทัพบก
  3. ช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาและแนะนําฝึกหัดอาชีพแก่กําลังพลของกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทายาท รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อ กองทัพบก
  4. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
  6. เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ธนากร ทองหนูนุ้ย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. มูลนิธิ พลเอก สุนทร…

โครงการ “อิ่มให้ฉีก”

#อิ่มให้ฉีก มีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือร้านค้าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้วยการอุดหนุนอาหารจากร้านค้าแล้วบริจาคต่อให้กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถฉีกคูปองเพื่อแลกรับอาหารกับทางร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ กิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 64 ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว…

กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 18.00 น. มูลนิธิ พลเอก สุนทร…